Privatlivspolitik

Omfattende nuværende og tidligere kunder hos BeKom

1. Baggrund for beskyttelse af privatlivet
Jeg tager behandlingen af dine persondata alvorligt, og derfor vil jeg sikre en rimelig og gennemsigtig databehandling. I denne procedure forklarer jeg, hvordan jeg behandler dine personoplysninger og sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen.
Jeg giver de personer, som jeg behandler oplysninger og informationer om, min databehandleraftale og fortæller om de rettigheder, du har, når du er registreret hos mig.

2. Hvem jeg er - og hvordan du kan kontakte mig
BeKom
Akacievej 14
6600 Vejen
CVR-nr.: 38595393
Tlf.: 2245 5305
E-mail: kontakt@bekom.dk
Web: www.bekom.dk

3. Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål om min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail eller telefon.
Husk, at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
De oplysninger, som jeg behandler om dig, omfatter almindelige personoplysninger, herunder:
•    Navn, adresse, telefonnummer og e-mail
•    Købshistorik
•    Betalingshistorik
•    Oplysninger, der indgår i min korrespondance med dig
•    CVR-nummer

Der henvises i øvrigt til Dinero’s (faktureringsprogram) databehandleraftale.

4. Formål og retsgrundlag
Min databehandling har følgende formål:
•    Administration og vedligeholdelse af kundeforholdet
•    Statistiske formål: Der foretages analyser og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.

Retsgrundlaget for min behandling af personoplysninger er:
•    Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering og betaling, er retsgrundlaget for min registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
•    Når jeg registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
•    Retsgrundlaget for min indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede.
•    Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Jeg vil i hvert enkelt tilfælde vurderer, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
•    Hvis jeg videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder med henblik på markedsføring, vil jeg iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre indsigelse.
•    Min videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. kunder den bedste service og gode tilbud.
•    Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

5. Kategorier af modtagere

Jeg videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
▪ Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
▪ Inkasso ved misligholdelse af betalingsforpligtelser
▪ Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger

6. Min databehandler på grundlag af databehandleraftaler

Andre tredjeparter i form af eksterne leverandører, samarbejdspartnere og brancheforeninger i det omfang, at det er nødvendigt og relevant for levering af en ydelse.

7. Sletning

Jeg sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. BeKom følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til mine forpligtelser, har jeg vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

8. Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til mig. Min kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.
Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Jeg giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at jeg har modtaget din henvendelse.
Dine rettigheder:
•    Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig
•    Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om jeg mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

9. Ret til sletning

Jeg sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og jeg ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10. Ret til begrænsning af behandling

Hvis du bestrider oplysninger, som jeg har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode mig om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil jeg har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener min behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, jeg ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at min behandling skal begrænses, må jeg fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

11. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

12. Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

13. Ret til at få information om nye formål

Hvis jeg ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som jeg tidligere har oplyst over for dig, fx. i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden jeg viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

14. Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis min behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må jeg fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål
– eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.
Hvis du ikke er tilfreds med mit svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Jeg anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.